LUMANTI | Team


Mr Prafulla Man Singh Pradhan
Mr Prafulla Man Singh Pradhan
Founder Chairperson / Advisor
pradhan.prafulla@gmail.com
Mr Padam Lal Shrestha
Mr Padam Lal Shrestha
General Member
padmalalshrestha@gmail.com
Ms Bijaya Raj Vaidhya
Ms Bijaya Raj Vaidhya
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Binita Shrestha
Ms Binita Shrestha
General Member
shelter@lumanti.org.np
Mr Prakash Amatya
Mr Prakash Amatya
General Member
prakashamatya@yahoo.com
Ms Laxmi Tara Dongol
Ms Laxmi Tara Dongol
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Menuka Maharjan
Ms Menuka Maharjan
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Karuna Joshi
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Sama Vajra
General Member
samavajra22@gmail.com
Mr Amit Bajracharya
General Member
amit_1st@yahoo.com
Ms Sabitri Shrestha
Ms Sabitri Shrestha
General Member
samir.shrestha@ntc.net.np
Mr Surya Bhakta Sangachhe
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Tara Bajracharya
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Sarala K.C
Ms Sarala K.C
General Member
bhandarisarala77@gmail.com
Ms Sajana Amatya
General Member
sajanashakya@live.com
Dr Sumitra Manandhar Gurung
Dr Sumitra Manandhar Gurung
General Member
sumitram@mos.com.np
Mr Mahendra Shakya
Mr Mahendra Shakya
General Member
mahendra@lumanti.org.np
Mr Bhushan Sagar Shrestha
General Member
shelter@lumanti.org.np
Ms Bindu Shrestha
General Member
shelter@lumanti.org.np